سوهان اسفنجی ناخن پنگوئن – Funny Penguin شماره KFSPO

30,000 تومان

با زبری/درجه: نرم-نرم– ۲۴۰-۲۴۰.

Sponge File Penguin

مورد استفاده برای کلیه انواع ناخن مصنوعی اختصاص دارد و به شکل اسفنج می باشد.